วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

โบสถ์พราหมณ์

โบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช ในบริเวณเดียวกับหอพระอิศวรและเสาชิงช้า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยมีฐานะเป็นเทวสถานประจำเมืองนครศรีธรรมราชใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญของพราหมณ์โดยเฉพาะพิธีตรียัมปวาย และตรีปวาย ภายในเคยประดิษฐานรูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ์ที่สำคัญหลายองค์ ได้แก่ พระศิวนาฏราชสำริด พระอุมาสำริด พระวิษณุสำริด พระหริหระสำริด พระคเณศสำริด และหงส์สำริด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ หน้า ๑๕๓๐ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙
.
ภายหลังโบสถ์พราหมณ์หลังที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยามีสภาพชำรุดมาก จึงถูกรื้อลงในพุทธศักราช ๒๕๐๕ ทั้งนี้ ยังคงความสำคัญในฐานะโบราณสถานของชาติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี อันแสดงให้เห็นถึงร่องรอยศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยในสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดี

โบสถ์คริสต์

คริสตจักรเบธเลเฮ็ม ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบล ท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช

มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีวางรากฐานพร้อมกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราชในขณะนั้น  โดยการก่อสร้างได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วงเงิน 104,550,000 บาท โดยผูกพัน 3 ปี เป็นงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ไม่เพียงเป็นมัสบิดกลางเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมจ.นครศรีธรรมราช และใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างประเทศ และรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภาคฟีรดูอีนในการเรียนการสอนของเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช 

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด ป็นเครื่องแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้ แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ตั้งอยู่ หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ กำแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริมคลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม ความแข็งแกร่งความ เจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน กำแพงเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนน มุมป้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่ หาด ทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพง เมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คงพยายามรักษา แนวกำแพงเดิมไว้

ชื่อ

ที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

พิกัดภูมิศาสตร์

โบสถ์พราหมณ์

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

กำแพงเมือง (คูเมืองกำแพงเมือง)

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′48″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

หอพระนารายณ์

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′36″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

หอพระสิหิงค์

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

ศาลพระเสื้อเมือง

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′36″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดหน้าพระลาน

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′36″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

พระเจดีย์ยักษ์และวัดพระเงินร้าง

 

คลัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′48″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดประดู่พัฒนาราม

 

ท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°27′00″N 99°57′36″E
ดูแผนที่

ฐานพระสยมภูวนารถ

ถ.หลังพระบรมธาตุ

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′36″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

หอพระอิศวร

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดท้าวโคตร

ถ.ราชดำเนิน

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′00″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

หอพระสูง (พระวิหารสูง)

 

คลัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′48″N 99°57′36″E
ดูแผนที่

ตึกรัตนธัช วัดท่าโพธิ์วรวิหาร

 

ท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°27′00″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดวังตะวันตก

ถ.ราชดำเนิน

คลัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°26′24″N 99°57′36″E
ดูแผนที่

วัดจันทาราม

 

ท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°26′24″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดเสมาเมือง

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดแจ้ง

ถ.ราชดำเนิน

ท่าวัง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°27′00″N 99°57′36″E
ดูแผนที่

วัดชายนา

ถ.โคกธาตุ

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′00″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดเขาขุนพนม

ม.4

บ้านเกาะ

พรหมคีรี

8°32′24″N 99°51′00″E
ดูแผนที่

วัดวังไทร

ม.7

กำโลน

ลานสกา

8°24′36″N 99°48′00″E
ดูแผนที่

วัดสรรเสริญ (วัดสอ)

ม.3

ขุนทะเล

ลานสกา

8°20′24″N 99°50′00″E
ดูแผนที่

วัดเขาลำปะ

 

เขาพระทอง

ชะอวด

7°59′08″N 99°56′20″E
ดูแผนที่

วัดโมคลาน
(วัดโมคคลาน)

ม.11

โมคลาน

ท่าศาลา

8°34′48″N 99°55′48″E
ดูแผนที่

โบราณสถานตุมปัง
[วัดตุมปัง (ร้าง)]

ม.3

ไทยบุรี

ท่าศาลา

8°39′00″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

วัดภูเขาหลัก

ม.5

ทุ่งสัง

ทุ่งใหญ่

8°23′24″N 99°22′12″E
ดูแผนที่

วัดท่าพญา

 

บ้านเพิง

ปากพนัง

8°18′00″N 100°13′48″E
ดูแผนที่

วัดสระเนรมิต/วัดสระเหรี่ยง
(วัดสระเหรียง)

 

เสาธง

ร่อนพิบูลย์

8°15′00″N 99°56′24″E
ดูแผนที่

เจดีย์บ้านไสอิฐ

ม.6

เสาเภา

สิชล

8°55′12″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

เจดีย์ปะการังวัดจันทน์ธาตุทาราม
(เจดีย์เขาธาตุ)

 

ท้องเนียน

ขนอม

9°16′48″N 99°49′12″E
ดูแผนที่

วัดควนชะลิก

 

ควนชะลิก

หัวไทร

7°54′36″N 100°13′12″E
ดูแผนที่

วัดพัทธสีมา

 

ท่าซอม

หัวไทร

8°08′24″N 100°15′00″E
ดูแผนที่

วัดจันทร์ (ร้าง)

ม.4

ขนอม

ขนอม

9°10′48″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

วัดใน (ร้าง)

ม.10

ขนอม

ขนอม

9°10′12″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

วัดเจดีย์หลวง

ม.4

ควนทอง

ขนอม

9°11′24″N 99°48′36″E
ดูแผนที่

วัดถ้ำเขาพระ (ร้าง)

 

ท้องเนียน

ขนอม

9°16′12″N 99°47′24″E
ดูแผนที่

จารึกหุบเขาช่องคอย

ม.9

ทุ่งโพธิ์

จุฬาภรณ์

8°05′24″N 99°48′36″E
ดูแผนที่

เมืองพัทลุงที่ท่าเสม็ด

 

ท่าเสม็ด

ชะอวด

7°57′00″N 100°00′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายจำนงค์ ศรีวิมาศ

ม.3

กลาย

ท่าศาลา

8°48′36″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

บ้านนายสุวิน จ่องเย้า

ม.3

กลาย

ท่าศาลา

8°47′24″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

นางนำ สังข์ทอง (บ้านทุ่งพัน 1)

378 ม.7

กลาย

ท่าศาลา

8°47′24″N 99°53′24″E
ดูแผนที่

สวนยางนายจรูญ รัตน์จรัญ

ม.12

กลาย

ท่าศาลา

8°47′24″N 99°55′12″E
ดูแผนที่

บ้านนายสว่าง พรหมสุวรรณ

 

กลาย

ท่าศาลา

8°48′36″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

วัดพระนางตรา

ม.2

ไทยบุรี

ท่าศาลา

8°39′36″N 99°55′12″E
ดูแผนที่

วัดเกาะพระนารายณ์

ม.3

ไทยบุรี

ท่าศาลา

8°39′36″N 99°54′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายสุฤทธิ์ คล้ายพิมล

ม.1

สระแก้ว

ท่าศาลา

8°35′24″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

วัดมเหยงค์ (ร้าง)

ม.2

สระแก้ว

ท่าศาลา

8°43′12″N 99°48′36″E
ดูแผนที่

สวนนางหนูเล็ก รักชาติ

ม.7

สระแก้ว

ท่าศาลา

8°34′48″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

วัดขุนโขลง

 

หัวตะพาน

ท่าศาลา

8°36′36″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

วัดไตรวิทยาราม

ม.2

ถ้ำใหญ่

ทุ่งสง

8°09′36″N 99°43′48″E
ดูแผนที่

วัดถ้ำใหญ่

ม.4

ถ้ำใหญ่

ทุ่งสง

8°09′00″N 99°43′48″E
ดูแผนที่

ถ้ำช้าง เขาสำโรง

ม.6

นาหลวงเสน

ทุ่งสง

8°11′24″N 99°40′48″E
ดูแผนที่

ถ้ำตลอด

 

ปากแพรก

ทุ่งสง

8°09′36″N 99°40′48″E
ดูแผนที่

ถ้ำรูป วัดขนาน

 

ทุ่งใหญ่

ทุ่งใหญ่

8°22′48″N 99°24′36″E
ดูแผนที่

เขาโพรงเสือ

ม.7

ทอนหงส์

พรหมคีรี

8°33′00″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

วัดเขาปูน

ม.4

พรหมโลก

พรหมคีรี

8°31′12″N 99°49′48″E
ดูแผนที่

วัดพระเพรง

 

นาสาร

พระพรหม

8°21′36″N 99°55′48″E
ดูแผนที่

วัดโบราณาราม (วัดเก่า)

ม.4

พิปูน

พิปูน

8°32′24″N 99°37′48″E
ดูแผนที่

เมืองพระเวียง

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°23′24″N 99°58′48″E
ดูแผนที่

วัดเสมาชัย (ร้าง)

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°25′12″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

วัดเจดีย์

ม.1

ลานสกา

ลานสกา

8°19′48″N 99°47′24″E
ดูแผนที่

วัดเขาน้อย

ม.1

เขาน้อย

สิชล

8°56′24″N 99°49′12″E
ดูแผนที่

บ้านนายเนิม สดุกขำ (พังกำ 3)

212 ม.9 ถ.212

ฉลอง

สิชล

8°52′48″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายมาตร หงส์ชู (พังกำ 1)

801 ม.9

ฉลอง

สิชล

8°52′48″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายสมจิตต์ อินทราช (พังกำ 2)

90 ม.9

ฉลอง

สิชล

8°53′24″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายศิริ ณ นคร

109 ม.11

ฉลอง

สิชล

8°54′36″N 99°49′12″E
ดูแผนที่

สวนนายขัน ใจห้าว

ม.11

ฉลอง

สิชล

8°54′00″N 99°48′36″E
ดูแผนที่

วัดพระโอน (ร้าง)

ม.13

ฉลอง

สิชล

8°54′36″N 99°49′48″E
ดูแผนที่

นานายเนื่อง จิตเขม้น

 

ฉลอง

สิชล

8°54′00″N 99°49′12″E
ดูแผนที่

บ้านนางแกล้ม ควรเรือง

 

ฉลอง

สิชล

8°55′12″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

บ้านนางประเคียง คงทิม

 

ฉลอง

สิชล

8°56′24″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

บ้านนายบพิศ คำเพ็ง

73 ถ.73

ฉลอง

สิชล

8°55′48″N 99°49′48″E
ดูแผนที่

บ้านนายพยอม ใจห้าว

 

ฉลอง

สิชล

8°55′12″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

บ้านนายหมวก ด้วงยิ้ม

 

ฉลอง

สิชล

8°54′36″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

วัดเบิก-เขาพรง

ม.4

ฉลอง

สิชล

8°55′12″N 99°51′00″E
ดูแผนที่

บ้านนายสมหมาย สุวรรณ

 

ทุ่งปรัง

สิชล

8°56′24″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

วัดเทพราช

ม.1

เทพราช

สิชล

8°52′12″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายบุตร วิบูลศิลป์

ม.8

เทพราช

สิชล

8°51′36″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายผ่อง ใจห้าว

ม.8

เทพราช

สิชล

8°51′00″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

บ้านนางคง คงแก้ว

71 ม.9

เทพราช

สิชล

8°52′48″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

ทุ่งนานางนุ่น รู้จำ (โบราณสถานบ้านสีสา)

 

เปลี่ยน

สิชล

8°49′12″N 99°51′36″E
ดูแผนที่

วัดจอมทอง

ม.2

สิชล

สิชล

9°01′12″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

ถ้ำจอมทอง

ม.6

สิชล

สิชล

9°01′48″N 99°52′12″E
ดูแผนที่

วัดสระสี่มุม (ร้าง)

ม.7

สิชล

สิชล

9°02′24″N 99°51′00″E
ดูแผนที่

วัดนาขอม

 

สิชล

สิชล

9°00′00″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

ถ้ำเขาหลักหมายเลข 1

ม.2

ทุ่งใส

สิชล

9°06′00″N 99°49′12″E
ดูแผนที่

ถ้ำเขาพุทธทอง

 

สี่ขีด

สิชล

9°00′36″N 99°50′24″E
ดูแผนที่

บ้านนายวิรัตน์ ชัยฤกษ์

72 ม.6

เสาเภา

สิชล

8°52′48″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

บ้านนายพริ้ง อาจหาญ

13 ม.9

เสาเภา

สิชล

8°54′36″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

บ้านนายสว่าง คตฉิม

86 ม.9

เสาเภา

สิชล

8°54′00″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

สวนนายปลอด มั่นคง (สระกูด 1)

ม.9

เสาเภา

สิชล

8°54′00″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

บ้านนายเจริญ เพชรยก

ม.10

เสาเภา

สิชล

8°52′48″N 99°52′12″E
ดูแผนที่

บ้านนายนิ่ม แถมแก้ว

ม.10

เสาเภา

สิชล

8°54′00″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

บ้านนายอภิศักดิ์ ใจห้าว

ม.10

เสาเภา

สิชล

8°52′12″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

สวนนายเนือบ เมืองด้วง

ม.10

เสาเภา

สิชล

8°51′36″N 99°54′00″E
ดูแผนที่

สวนนายลิขิต เห็นจริง

ม.10

เสาเภา

สิชล

8°54′00″N 99°53′24″E
ดูแผนที่

เขาคา

ม.11

เสาเภา

สิชล

8°52′48″N 99°52′12″E
ดูแผนที่

สวนนายคล้าย สนิมกาญจน์

ม.14

เสาเภา

สิชล

8°52′12″N 99°52′48″E
ดูแผนที่

นายอำนวย ควรเรือง (สระกูด 2)

 

เสาเภา

สิชล

8°52′48″N 99°52′12″E
ดูแผนที่

บ้านนางละไม มณีโชติ

 

เสาเภา

สิชล

8°52′48″N 99°55′12″E
ดูแผนที่

บ้านนายเชิ้ม เหนือกระจ่าง

 

เสาเภา

สิชล

8°52′12″N 99°54′36″E
ดูแผนที่

บ้านนายพาบ สมเขาใหญ่

 

เสาเภา

สิชล

8°53′24″N 99°53′24″E
ดูแผนที่

สวนนายสมนึก จงหมาย

 

เสาเภา

สิชล

8°55′12″N 99°52′12″E
ดูแผนที่

วัดพระหมาย

 

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

8°40′48″N 99°54′36″E
ดูแผนที่

วัดชลเฉนียน

 

ในเมือง

เมืองนครศรีธรรมราช

8°24′36″N 99°58′12″E
ดูแผนที่

ศาลหลวงต้นไทร

ม.11

การะเกด

เชียรใหญ่

8°01′12″N 100°08′24″E
ดูแผนที่

แหล่งโบราณคดีเกาะกระ

  

ปากพนัง

8°23′24″N 100°44′24″E
ดูแผนที่

วัดนาคู (ร้าง)

 

ไชยมนตรี

เมืองนครศรีธรรมราช

8°23′24″N 99°54′36″E
ดูแผนที่

คลองท่าเรือ

ม.11

ท่าเรือ

เมืองนครศรีธรรมราช

8°20′24″N 100°06′00″E
ดูแผนที่

เรือเกาะกระ

 

แหลมตะลุมพุก

ปากพนัง

8°33′36″N 100°39′36″E
ดูแผนที่