ฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ด้านเกษตรกรรม(ระบุ)

ด้านภูมิปัญญา OTOP (ระบุ)

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น (ระบุ)

ด้านอื่นๆ (ระบุ)

1.       

นางชอุ่ม พนาลี

322

ห้วยปริก

ฉวาง

087-9942071

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 

 

2.        

นายสุทน รอดพัร

6

5

ช้างกลาง

ช้างกลาง

081-7474314

เพาะเห็ด/แปรรูป

 

 

 

3.        

นายสุทา อาวุธเพชร

17

7

ถ้ำพรรณรา

ถ้ำพรรณรา

089-2893378

การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

 

 

 

4.        

นายธนันพร ปานกำเนิด

143/5

5

สามตำบล

จุฬาภรณ์

082-4398792

 

 

อาหารพื้นถิ่น

 

5.        

นางอทัยรัตน์ สมผลึก

56

10

บ้านลํานาว

บางขัน

o๘๗-๒๖๕๐๕๕๘

 

เครื่องแกง

 

 

6.        

นายอรุณ ดําคุ้ม

๒๕/๒

ควนทอง

ขนอม

081-9482616

การปลูกฝรั่งกิมจู

 

 

 

7.        

นางหนูฟอง หนูทอง

135

8

เขาพระบาท

เชียรใหญ่

085-1473748

 

 

 

แปรรูปปลาน้ำจืด

8.        

นางสาวเพ็ญศรี แสงไพจิตต์

24/2

2

นาเรียง

พรหมคีรี

083-6373172

 

ตะกร้าหวาย

 

 

9.        

นายปราการ นุกูล

105/1

2

ท่าขึ้น

ท่าศาลา

082-4167125

 

 

 

ท่องเที่ยวนวัตวิถี

10.     

นางกัลยา ภิรมรักษ์

169

1

เคร็ง

ชะอวด

081-8951734

 

กระจูด

 

 

11.     

นางวรรณดี ทุมพันธ์

50

2

สวนหลวง

เฉลิมพระเกียรติ

090-4926193

 

แปรรูปผลิตภัณฑ์

 

 

12.     

นายภานุวัฒน์ เพ็ชรรัตน์

69/4

7

บางจาก

เมืองนครศรีฯ

080-5384520

 

 

 

การบริหารจัดการทุนชุมชน

13.     

นายมานพ สมพงษ์

23/4

8

โพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีฯ

080-0883812

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

 

 

 

14.     

นางสุจินต์ อินทคีรี

199

1

ขุนทะเล

ลานสกา

098-0414125

การปลูกพืช 7 ชั้น

 

 

 

15.     

นางอัมพร สวัสดิ์สุข

39

15

คลองน้อย

ปากพนัง

089-6054388

 

ส้มโอทับทิมสยาม

 

 

16.     

นายสัมพันธ์ หนูอินทร์แก้ว

53

1

น้ำตก

ทุ่งสง

081-1409755

 

 

 

ท่องเที่ยวนวัตวิถี

17.     

นายเมธี นนทา

85

3

นาพรุ

พระพรหม

082-6351199

เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

 

18.     

นางสุทันยา ชูมณี

148

8

ปริก

ทุ่งใหญ่

084-7465345

ปุ๋ยชีวภาพ

 

 

 

19.     

นายมนัส ช่วยกรด

131/4

5

ปากพูน

เมืองนครศรีฯ

082-5320073

 

แกะหนังตะลุง

 

 

20.     

นางศิริมาศ สุวรรณสังขน์

129/26

5

ปากนคร

เมืองนครศรีฯ

084-2419558

 

แกะหนังตะลุง

 

 

21.     

นายวชิรระ นกอักษร

1

ในเมือง

เมืองนครศรีฯ

098-5970328

 

เครื่องถม

 

 

22.     

นางกัญจนพร แพรพระนาม

19/4

2

นาเรียง

พรหมคีรี

089-2908129

 

เครื่องถม

 

 

23.     

นางบุญยานุช ชูสุวรรณ

144

7

นาเคียน

เมืองนครศรีฯ

0808898637

 

ลิเพา

 

 

24.     

นางละออง ฤกษ์มงคล

1209/12

คลัง

เมืองนครศรีฯ

081-8916244

 

สมุนไพรไทย

 

 

25.     

นายชะลอ ศรีคณา

16-78

ปากพนัง

ปากพนัง

081-8915263

 

เครื่องดื่มรังนก

 

 

26.     

นางนิตยา คชาผล

24

10

ท้ายสำเภา

พระพรหม

086-5962318

 

ผ้าบาติก

 

 

27.     

นางวิไล จิตรเวช

31

4

ขอนหาด

ชะอวด

087-3837639

 

ผ้าทอ

 

 

28.     

นางอุมากร วิปุลากร

40

4

บ้านเพิง

ปากพนัง

081-4153523

 

ผลิตภัณฑ์ข้าว

 

 

29.     

นางเตือนใจ อาชาฤทธิ์

114/2

15

ท่าเรือ

เมือง

085-8830914

 

ขนมลา

 

 

30.     

นางบุญศรี ตันติเสนีย์

92/1

โพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีฯ

081-5511336

 

เครื่องดื่มสมุนไพร

 

 

31.     

นายวิรัล มั่นคง

26

1

โพธิ์เสด็จ

เมืองนครศรีฯ

061-9199954

 

ผลิตภัณฑ์จมูกข้าว

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช