ภาพกิจกรรมแข่งขันกลอนสด

โดยวันนี้ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓)  ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา

ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมประกวดกลอนสดเยาวชน (อ่านเพิ่ม)