รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (โครงการที่ 38)

กิจกรรมประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ

กิจกรรมมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2562

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2562

กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2563

กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

 

โครงการ การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น และสังคม (โครงการที่ 27)

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นาฏศิลป์ไทยสำหรับครูประถม ประจำปี  2562

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นาฏศิลป์ไทยสำหรับครูมัธยม ประจำปี  2562