เสวนา “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าร่วม เสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจที่สําคัญภารกิจหนึ่ง คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดีและ ตอบสนองภารกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ําค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” แล้ว ในยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก มากมาย อาทิ พิธีถวาย กรวยราชสักการะพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงแบบผ้าไทยเทิดไท้พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง โดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ นิทรรศการร้านจําหน่ายสินค้า และการสาธิตการทอผ้ายกจากบ้านท่ากระจาย ด้าน นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงผ้ายกว่า ผ้ายกเป็นผ้าที่มีหลักสำคัญของการสร้างลวดลายด้วยการทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ ทั้งแบบเสริมยาวต่อเนื่องตลอดหน้าผ้า และแบบเสริมเป็นช่วง ๆ โดยใช้วิธีเก็บตะกอลอย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดกลุ่มเส้นด้ายยืน ให้เปิดอ้าหรือยกและข่มเป็นจังหวะ เพื่อทอสอดเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษตามลวดลายที่ต้องการ ก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายยกนูนสูงกว่าพื้นผ้า นับเป็นสิ่งทอชนิดหนึ่งซึ่งราชสำนักสยามและผู้คนในสังคมสยามได้ตระหนักถึงคุณค่า ความงาม และคุณสมบัติเฉพาะตัว รูปลักษณ์อันวิจิตรบรรจงของผ้ายก มิเพียงแต่ทรงคุณค่าในเชิงสุนทรียะ ซึ่งก่อให้เกิด แรงบันดาลใจ หรือแรงกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เนื้อหา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของผ้ายก อาทิ หน้าที่ใช้สอย ลักษณะการจัดสรร พื้นที่บนผืนผ้าเพื่อบรรจุลวดลาย ลักษณะลวดลาย วัสดุที่เลือกใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีใน การสร้างสรรค์ ความเชื่อมโยงระหว่างผืนผ้ายกกับสภาพแวดล้อม คือหลักฐานของความทรง จําทางวัฒนธรรมและเป็นประจักษ์พยานที่สําคัญ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบอกเล่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ และสะท้อนพัฒนาการทางสังคม และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ ประเทศได้เป็นอย่างดี นายธีรพันธุ์ กล่าว กิจกรรมเสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ําค่า ภูมิปัญญาของ แผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ได้รับเกียติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่อาจารย์ ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์ ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณวสิน อุ่นจะนํา ร้านผ้าและสิ่งถักทอไท จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/VSVNSTRU/photos/?tab=album&album_id=460165218156685

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *